Váš nákupní košík je prázdný.

Obchodní a dodací podmínky, zásady ochrany osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky

Petr Čermák – BalonkyPraha.cz

IČ 71862013, se sídlem U Libeňského pivovaru 1615/18, 180 00, Praha 8, Česká republika

Velkoobchodní podmínky nadřazené níže uvedeným podmínkám, naleznete ZDE. Musíte být přihlášení do svého velkoobchodního účtu.

I.                    Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Petr Čermák – BalonkyPraha.cz, IČ 71862013, se sídlem U Libeňského pivovaru 1615/18, 180 00, Praha 8, zapsané v Živnostenském rejstříku vedeném ÚMČ Praha 8 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy či na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na adrese balonkypraha.cz, balonikypraha.sk (dále jen „internetový obchod“), a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Uzavírá-li kupní smlouvu s prodávajícím fyzická osoba, jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je tato fyzická osoba spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“).

Prodávající a kupující (či budoucí kupující) se dále společně označují také jen jako „smluvní strany“.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek prodávajícího umístěných na adrese balonkypraha.cz, balonikypraha.sk (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu výslovně potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami (ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky) a že s nimi bez dalšího souhlasí.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

Odchylná ujednání od ujednání obsažených v těchto obchodních podmínkách je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před aplikací ustanovení obchodních podmínek.

Obchodní podmínky a kupní smlouva na základě nich uzavíraná jsou vyhotoveny a sjednány v českém jazyce. Kupní smlouvu lze sjednat v českém jazyce.

II.                  Uživatelský účet, sdělování údajů

Kupující je oprávněn provádět objednávání zboží přímo z webového rozhraní obchodu prodávajícího, a to bez nutnosti jakékoliv předchozí registrace.

Na základě registrace kupujícího v rámci webového rozhraní obchodu či po obdržení přístupových údajů od prodávajícího, je kupující oprávněn přistupovat ke svému uživatelskému účtu zřízenému v rámci webového rozhraní obchodu a prostřednictvím něj objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu.

Při registraci, jakož i při uvádění údajů mimo registraci, je kupující povinen uvádět pravdivé a správné veškeré sdělované údaje. Údaje sdělené kupujícím není prodávající povinen přezkoumávat a může je plně považovat za správné, pravdivé a úplné. Totéž platí o údajích uvedených v rámci uživatelského účtu.

Přístup k uživatelskému účtu zřízenému v rámci webového rozhraní obchodu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám.

Údaje uvedené v rámci registrovaného účtu je kupující povinen při jejich změně neprodleně aktualizovat.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být přístupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nezbytnou aktualizaci a údržbu softwarového a hardwarového vybavení prodávajícího, příp. třetích osob.

Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej kupující déle než 1 rok nevyužívá, či v případě porušení povinností kupujícího vyplývajících mu z kupní smlouvy (či kupních smluv) vč. obchodních podmínek, jež jsou jejich součástí, uzavřených s prodávajícím.

III.                Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje nabídku (seznam) zboží, jenž prodávající nabízí kupujícímu. Součástí nabídky je uvedení ceny jednotlivého zboží za určenou jednotku (není-li stanoveno jinak, pak za jeden kus zboží, případně za balení), a to vč. DPH v zákonné výši a všech zákonem stanovených souvisejících poplatků. Webové rozhraní obchodu dále obsahuje detailní podmínky pro zaplacení kupní ceny za nabízené zboží a podmínky jeho balení a dopravy, a to včetně nákladů dle zvoleného způsobu platby a dopravy. Informace týkající se nákladů na dopravu uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze pro dopravu (doručení) zboží v rámci České republiky a Slovenské republiky.

Nabídka zboží a souvisejících služeb (např. dopravy) uvedená na webovém rozhraní obchodu je platná po dobu zobrazení na webovém rozhraní obchodu.

Shora uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčeno právo prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Veškerá nabídka zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní obchodu má informativní charakter a není závazná. Prodávající není povinen ohledně tohoto zboží uzavřít kupní smlouvu. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se neužije.

Za účelem objednání zboží vyplní kupující na webovém rozhraní obchodu objednávkový formulář (dále jen „objednávka“), který obsahuje především informace (1) o vybraném zboží (které kupující na webovém rozhraní obchodu tzv. vloží do elektronického nákupního košíku), (2) způsobu zaplacení kupní ceny za objednané zboží a zvoleném typu doručení zboží, (3) informace o nákladech na zabalení zboží, jeho dopravu dle volby kupujícího a náklady související se zvoleným typem zaplacení kupní ceny a (4) údaje nezbytné pro doručení zboží – jméno a příjmení (příp. název) kupujícího, jeho adresu bydliště či sídla, příp. adresu pro doručení, je-li odlišná, e-mailový kontakt (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) a telefonní kontakt. Není-li kupujícím spotřebitel, je povinen uvést také své identifikační číslo (IČ) a v případě plátce DPH i DIČ ve formátu státu rezidence bez mezer.

Před odesláním objednávky kupujícím prostřednictvím webového rozhraní obchodu (tj. před kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“ v rámci objednávkového formuláře) je tomuto umožněno zadané údaje (zejména o zboží, osobě kupujícího, doručení a platbě) zkontrolovat (zejména prostřednictvím tzv. rekapitulace objednávky) a měnit či opravovat případné chyby v údajích zadaných kupujícím v rámci objednávky.

Objednávka kupujícího se považuje za závaznou jejím odesláním (tj. kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“) v rámci objednávkového formuláře. Údaje uvedené v objednávce prodávající považuje za správné.

Po obdržení objednávky kupujícího odeslané prostřednictvím webového rozhraní obchodu prodávající přijatou objednávku potvrdí kupujícímu e-mailovou zprávou odeslanou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, a to neprodleně, nejpozději do 24 hod. od doručení objednávky. Potvrzení objednávky obsahuje znění kupní smlouvy (resp. její parametry) a znění těchto obchodních podmínek.

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou doručením potvrzení (akceptace) objednávky zaslaným dle předchozího bodu těchto obchodních podmínek.

Prodávající je vždy oprávněn s ohledem na charakter objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požadovat po kupujícím dodatečné potvrzení objednávky (např. e-mailovou zprávou, telefonicky či písemně). Prodávající je oprávněn zejména v případě, kdy nedojde ze strany kupujícího k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat úhradu kupní ceny ještě před odesláním (dodáním) zboží kupujícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména s kupujícím, vůči němuž eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti, či který jiným způsobem v předchozích obchodních případech podstatným způsobem porušil ujednání uzavřené kupní smlouvy vč. obchodních podmínek, které byly její součástí. Kupující bere právo prodávajícího uvedené v předchozí větě výslovně na vědomí.

Kupující odesláním objednávky souhlasí s tím, aby při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní obchodu byly použity prostředky komunikace na dálku.

Prodávající informuje ve smyslu ust. § 1820 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku o tom, že náklady na prostředky komunikace na dálku (např. internetové připojení) si nese kupující sám. Jmenované náklady se neliší od základní sazby.

Dodá-li prodávající kupujícímu větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží (věci), jenž je předmětem koupě dle kupní smlouvy, tj. kupující nabude vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny.

IV.                Cena zboží a platební podmínky

Cena nabízeného zboží je uvedena v rámci nabídky zboží obsažené na webovém rozhraní obchodu, a to vždy za určenou jednotku (není-li stanoveno jinak, pak za jeden kus zboží), včetně DPH v zákonné výši a všech zákonem stanovených souvisejících poplatků.

Kupní cenu za objednané zboží je prodávající oprávněn zaplatit některým z následujících způsobů:

-          v hotovosti a kartou v provozovně prodávajícího na adrese U Libeňského pivovaru 18, 180 00, Praha 8 a Národní obrany 35, 160 00 Praha 6-Bubeneč .

-          v hotovosti tzv. dobírkou při převzetí zboží v místě určeném v objednávce kupujícího, resp. v kupní smlouvě

-          bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2690060287/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.

-          bezhotovostně platební kartou

Kupující je povinen spolu s kupní cenou zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží a náklady související se zvoleným druhem platby, všechny ve smluvené výši (společně dále jen jako „kupní cena“, není-li výslovně uvedeno jinak).

Při platbě bezhotovostním převodem je kupující povinen platbu specifikovat variabilním symbolem určeným prodávajícím v potvrzení objednávky.

V případě platby prostřednictvím dobírky je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě platby bezhotovostním převodem či platební kartou je kupní cena splatná do 5 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

Kupní cena se považuje za zaplacenou jejím zaplacením v hotovosti, formou tzv. dobírky a při platbě bezhotovostním způsobem připsáním kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

V.                  Slevy a slevové kódy

Dle předem daných podmínek, poskytujeme velkoobchodní slevy a možné množstevní slevy. Velikost slev je vždy podmíněna obratem kupujícího a je kontrolována minimálně 1x za 365 dní.

V rámci on-line platformy je možné užívání slevových kódů, které jsou v některých možnostech dostupné na veřejných adresách našeho e-shopu a webech třetích stran. Toto používání je povoleno pouze maloobchodním zákazníkům. V případě, že jsou kódy užívány pro velkoobchodní účely, vystavují se velkoobchodní zákazníci omezení slev zákaznického účtu. V případě opakovaného použití i blokaci účtu. Pro B2B zákazníky vystavujeme speciální kódy, které jsou několikrát ročně rozesílány pomocí mailové komunikace.

VI.                Dodání zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající zejména se zohledněním povahy, množství a rozměrů zboží, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží při jeho dodání převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při jeho dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Pro případ, že kupující zboží doručované na místo odlišné od provozovny prodávajícího od dopravce (či obdobné osoby) nepřevezme, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu náhradu nákladů na neúspěšné doručení ve skutečné výši a náhradu nákladů souvisejících se zabalením zboží a nezbytnými administrativními kroky prodávajícího v paušální výši 380,- Kč za jednu dodávku (balíček). Náklady uvedené v tomto bodu obchodních podmínek se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu do 10 dnů ode dne odeslání výzvy prodávajícího k jejich úhradě zaslané na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající expeduje zboží označené v nabídce zboží na webovém rozhraní obchodu komentářem „skladem“ do 48 hodin (v pracovních dnech) po uzavření kupní smlouvy. Je-li volen způsob platby předem, pak do 48 hodin (v pracovních dnech) ode dne připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Ostatní zboží expeduje prodávající do 48 hodin (v pracovních dnech) po uzavření kupní smlouvy, příp. po připsání kupní ceny na jeho bankovní účet dle pravidel obsažených v tomto bodu obchodních podmínek. Lhůta pro expedici zboží může být prodloužena přiměřeně k okolnostem v závislosti na vyšší moci či okolnostem nezaviněným prodávajícím.

Nemůže-li prodávající expedovat ve lhůtě stanovené obchodními podmínkami či kupní smlouvou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit kupujícímu.

Prodávající splní svou povinnost předat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a současně mu to včas oznámí.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky případně poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu (či potvrzení o doručení zásilky) kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Další práva a povinnosti smluvních stran mohou upravit dodací podmínky prodávajícího či třetí osoby zajišťující přepravu dle volby kupujícího.

Kupující je oprávněn zvolit si při provedení objednávky některý z aktuálně nabízených způsobů dopravy na webovém rozhraní obchodu, zejména dopravu prostřednictvím:

Přepravní společnosti GLS

Přepravou na výdejní místa GLS ParcelShop

Expresní dopravou Balonkurýr

Dopravu na Slovensko pak prostřednictvím:

Přepravní společnosti GLS

Přepravou na výdejní místa GLS ParcelShop

Konečná cena dopravy je počítána dle hmotnosti výrobků v objednávce. Výše uvedené ceny dopravy nebrání sjednání individuálních podmínek dopravy dle vzájemné dohody smluvních stran či dle nastavení speciálních podmínek prostřednictvím uživatelského účtu kupujícího v rámci webového rozhraní obchodu.

Zboží si může kupující převzít také osobně na provozovně prodávajícího na adrese U Libeňského pivovaru 18, 180 00, Praha 8 a Národní obrany 35, 160 00 Praha 6-Bubeneč a to v provozní době provozoven. Osobní odběr není zpoplatněn.

VII.              Odstoupení od kupní smlouvy

Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahují pouze na kupní smlouvy, které kupující uzavřel jako spotřebitel.

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží.

Pro uplatnění odstoupení od smlouvy dle čl. VII. odst. 2 těchto obchodních podmínek postačí, je-li odstoupení od smlouvy odesláno v uvedené lhůtě.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od uzavřené smlouvy informovat prodávajícího jednoznačným a prokazatelným způsobem (např. formou dopisu či e-mailu). Kupující může k odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je součástí potvrzovacího mailu z internetového obchodu balonkypraha.cz, balonikypraha.sk, není to však jeho povinností. Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat na adresu prodávajícího U Libeňského pivovaru 18, 180 00, Praha 8 nebo na jeho e-mailovou adresu: info@balonkypraha.cz .

Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech dle ust. § 1837 občanského zákoníku, zejména v případě, že (1) objednané zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu nebo (2) v případě, kdy spotřebitel již vyňal zboží z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit či (3) bylo-li zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím nebo (4) se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze.

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Kupující je při odstoupení od smlouvy povinen vrátit prodávajícímu dodané zboží do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, a je-li to možné, v původním obalu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou částku nákladů na dopravu toliko v případě, kdy kupující odstupuje od celé kupní smlouvy (tj. ve vztahu k veškerému objednanému a dodanému zboží). Při odstoupení od kupní smlouvy pouze z části nemá kupující právo na vrácení nákladů na dopravu.

Prodávající není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dle čl. VII. odst. 7 těchto obchodních podmínek dříve, než mu spotřebitel předá zboží nebo prokáže, že zboží odeslal na adresu prodávajícího.

Kupující bere na vědomí, že pokud bude zboží vrácené kupujícím poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla. Nárok na náhradu škody dle předchozí věty je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostním převodem na účet, z něhož byla kupní cena kupujícím zaplacena, příp. na účet určený kupujícím.

Poskytuje-li prodávající kupujícímu spolu s objednaným zbožím dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně dárku účinnosti. Kupující je povinen spolu s vrácením zboží (v důsledku odstoupení od kupní smlouvy) vrátit prodávajícímu taktéž poskytnutý dárek.

VIII.            Odpovědnost za vady, záruka za jakost

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2161 a násl. občanského zákoníku a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc (zboží) při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Čl. VIII. odst. 2 těchto obchodních podmínek se nepoužije:

u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

vyplývá-li to z povahy věci.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatní kupující u prodávajícího na adrese U Libeňského pivovaru 18, 180 00, Praha 8, nebo prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího info@balonkypraha.cz . Právo na uplatnění vady je u prodávajícího uplatněno okamžikem doručením reklamace spolu s reklamovaným zbožím. Náklady na dopravu zboží k reklamaci k prodávajícímu hradí kupující.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě na elektronickou adresu kupujícího, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Stejným způsobem prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace.

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající (např. použitím věci v rozporu s účelem, pro který je věc určena, nebo v rozporu s návodem k jejímu použití).

IX.                 Bezpečnostní pokyny

Pokud není přímo uvedeno výrobcem na výrobku jinak, pak všechny výrobky, které se prodávají prostřednictvím internetového obchodu, jsou považovány za nevhodné pro děti, a při práci s nimi je doporučen dohled dospělé osoby, která dohlédne, aby zboží bylo užíváno správným způsobem a nedošlo k jeho náhodné konzumaci, vdechnutí, či použito, jakkoliv zdraví ohrožujícím způsobem.

Prodávající upozorňuje kupující, aby při své pracovně-tvůrčí činnosti vždy mysleli na svou bezpečnost a bezpečnost svého okolí a řídili se návody a etiketami zakoupeného zboží.

 

X.                  Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny zboží.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci (zboží). Stejný následek má, nepřevezme-li kupující věc, ačkoliv mu s ní prodávající umožnil nakládat.

Kupující bere na vědomí, že ve vztahu k použití zboží je povinen dbát informací obsažených na obalech zboží, v jeho příbalových letácích, jakož i informací uvedených na webovém rozhraní obchodu.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.

Má-li kupující zřízen uživatelský účet, jsou v rámci něj dostupné starší objednávky učiněné prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským zákonem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy programového vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky obchodu (resp. webového rozhraní obchodu) nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejich určením.

Prodávající tímto kupujícího, který je spotřebitelem, v souladu s ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuje, že spory mezi prodávajícím a kupujícím, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné řešit taktéž formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ 00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

Česká obchodní inspekce současně vykonává mj. dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

K prodeji zboží je prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se IČ 71862013, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Prodávající nenese odpovědnost za škodu vzniklou kupujícímu nebo třetím osobám na zdraví či majetku, vzniklou v souvislosti s nesprávným použitím věcí (zboží), tj. použitím, které je v rozporu s povahou a účelem věci, nebo které je v rozporu s návodem k použití dané věci.

Kupující tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XI.                Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

Kupující uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů (zejména jména, příjmení, firmy – názvu, adresy bydliště či místa podnikání, dodací adresy, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, e-mailové adresy a telefonního kontaktu, dále jen „osobní údaje“) a prodávající prohlašuje, že tyto údaje budou zpracovány a uchovány v souladu s platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Kupující tímto uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů zadaných v rámci případné registrace uživatelského profilu a jednotlivých objednávek realizovaných prostřednictvím webového rozhraní obchodu. Prodávající tímto prohlašuje, že osobní údaje kupujícího budou na základě tohoto uděleného souhlasu použity pouze k uskutečnění plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy (objednávky kupujícího), případně marketingových akcí prodávajícího a interních statistik prodávajícího. Osobní údaje prodávající nezpřístupní třetím osobám, s výjimkou třetích osob v souvislosti s distribucí či platebním stykem ve vztahu k objednanému zboží (zejména sdělení jména a adresy dodání). V takovém případě je prodávající oprávněn zpřístupnit třetím osobám zejména jméno, příjmení, adresu, telefonní kontakt na kupujícího a elektronickou (e-mailovou) adresu kupujícího a kupující k takovému poskytnutí dává výslovný souhlas.

Osobním údajem se pro potřeby tohoto souhlasu dále rozumí tzv. „cookies“ ve smyslu Směrnice 95/46/ES. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webovém rozhraní obchodu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas dle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Příp. doplnění ve vztahu k platbám online – dle toho, zda jsou možné.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu – zpracovatele.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené prostřednictvím webového rozhraní obchodu, jakož i při zadání údajů v rámci svého uživatelského účtu) uvádět správně a pravdivě. Kupující je současně povinen informovat prodávajícího o změně uvedených údajů, a to bez zbytečného odkladu poté, co změna nastala.

Kupující souhlasí (nezvolil-li jinou možnost) se zasíláním nabídek a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího kupujícímu téže způsobem. Souhlas dle předchozí věty není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy.

Kupující stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Pro případ, že by se kupující domníval, že prodávající (event. zpracovatel) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), může požádat prodávajícího (nebo zpracovatele) o vysvětlení či požadovat, aby prodávající (nebo zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XII.              Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno prostřednictvím jeho elektronické adresy uvedené v objednávce či v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena v případě:

doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem

doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem či odepřením převzetí zásilky

doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím desetidenní lhůty od uložení zásilky a dání výzvy k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XIII.            Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si strany sjednávají, že se takovýto vztah řídí právem České republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele, vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávají je oprávněn jednostranně provést změnu či doplnění obchodních podmínek. Nové obchodní podmínky jsou vůči prodávajícímu účinné od jejich zveřejnění na adrese internetového obchodu. Nové znění obchodních podmínek nemá vliv na práva a povinnosti vzniklá na základě předchozího znění obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, či se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Změny a doplnění kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na webových stránkách internetového obchodu.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2023.

Kontaktní údaje na prodávajícího: Petr Čermák – BalonkyPraha.cz, U Libeňského pivovaru 18, 180 00, Praha 8 – IČ 71862013, e-mailová adresa: info@balonkypraha.cz.cz, tel. +420 774 008 656 Podrobnější kontakty jsou k dispozici na webových stránkách internetového obchodu.

V Praze 1.1.2023

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen prohlášení):

Zásady ochrany osobních údajů

1) Správce osobních údajů

  • Správce osobních údajů Petr Čermák, IČ 71862013, se sídlem U Libeňského pivovaru 18,18000, Praha 8, Česká Republika, zapsaný v Živnostenském rejstříku, UMČ Praha 7 (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
  • Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny
  • Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese BalonkyPraha.cz a BalonikyPraha.sk (dále jen „internetové stránky“).
  • Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2) Zpracovávané údaje

2.1 Zpracováváme následující osobní údaje poskytnuté zákazníky (jméno, příjmení, doručovací adresu, platební údaje, telefon a e-mailovou adresu), které potřebuje pro dokončení objednávky a doručení Vámi objednaného zboží na příslušnou, Vámi uvedenou adresu. Bez poskytnutí těchto údajů bychom Vám nemohli doručit Vaše zboží.

2.2  Vámi poskytnuté údaje používáme především pro rychlé doručení Vaší zásilky. Vaše e-mailová adresa a uvedený telefon nám slouží pro veškerou komunikaci. Na Vaši e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení objednávky a informace o expedici zásilky. Prostřednictvím sms dostáváte vyrozumění, že Vaše zásilka je připravena k vyzvednutí na Vámi vybrané provozovně. Uvedené telefonní číslo využíváme jako kontaktní v případě sdělení urgentních informací spojených pouze s expedicí Vaší zásilky (doručení zásilky na odběrné místo, zpráva o konkrétním čase doručení od Vámi zvolené doručovací společnosti, důležité informace související s Vaší zásilkou – nedostupnost zboží, změny v objednávce, odpovědi na Vaše dotazy v poznámce v rámci objednávkového procesu)

2.3  Při nákupu v našem e-shopu můžete využít zákaznickou registraci. Zákaznická registrace je dobrovolná. Dále Vás zákaznická registrace opravňuje k využití akčních slev a k získávání prioritních bonusů a informací, které upozorňují na nové produkty a speciální zákaznicky výhodné akce. Z databáze registrovaných zákazníků nebo z odběru Newsletteru se kdykoliv můžete odhlásit. Následně jste z naší databáze vymazáni. Na našem e-shopu můžete nakupovat i bez zákaznické registrace

1.5. Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení) - Pokud jste zasílání obchodního sdělení neodmítli, budeme Vám e-mailem zasílat newslettery. Jestliže si v budoucnu nebudete přát další newslettery, můžete se kdykoli z odběru bezplatně odhlásit. Zrušení odběru můžete provést prostřednictvím linku pro odhlášení, který naleznete v každém newsletteru, nebo na titulní stránce našich webových stránek. V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

 • Jednotlivými účely zpracování se míní následující:
  • plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně;
  • zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;
  • statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;
  • zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;
  • oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní admnistrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;
  • plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.
 • Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně . Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.
 • Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu – zpracovatele.

Zejména pak:

Přepravní společnosti – GLS a Liftago - zajištění distribuce zboží

LiveSupporti (zajištění služeb zákaznické podpory)

Microsoft corporation (nástroje pro on-line marketing)

Google LLC (nástroje pro on-line marketing)

Meta, Inc. (nástroje pro on-line marketing)

Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)

3) Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

  • Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:
   • Kontakt pomocí zákaznického formuláře
   • Nákup na eshopu Balonkypraha.cz nebo Balonikypraha.sk

 

4) Práva subjektu údajů

  • Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:
   • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
   • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
   • právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
   • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
   • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
   • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
   • právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

5) Cookies

  • Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
  • Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:
   • Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
   • Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.
  • V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.
  • Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.
  • K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:
   • Google
   • Facebook
   • cz
   • Microsoft Corporation
   • Live Supporti
  • Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

6) Funkce třetích stran

Veškeré údaje jsou prostřednictvím našich webových stránek shromažďovány pomocí marketingových nástrojů, a to především Google Analytics. Tyto nástroje slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům, neumožňují však identifikaci konkrétního uživatele, resp. sběr jeho osobních údajů. 
Možnost, jak předejít shromažďování těchto informací, je popsána v odstavci níže. V žádném případě však tyto údaje neprodáváme, nesměňujeme nebo nepronajímáme. Více informací naleznete na webových stránkách provozovatelů jednotlivých služeb, především na adrese https://www.google.com/analytics/ či v internetové encyklopedii Wikipedia na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics

7) Jak odmítnout používání souborů cookies

Na souborech cookies jsou založeny některé funkce našich webových stránek. I v případě, že jste udělili souhlas s užíváním cookies, které sledují Vaše chování na webových stránkách, můžete jejich užívání následně blokovat. Pokud se rozhodnete soubory cookies blokovat, nebudete se pravděpodobně moci přihlásit nebo tyto funkce používat a může dojít ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookies založené. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

8) V případě pochybností o dodržování práv v oblasti ochrany osobních údajů se můžete obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení na našeho pověřence správy osobních dat – Petr Čermákp.cermak@balonkypraha.cz. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

 Zásady platné od 1.1.2024.