Váš nákupní košík je prázdný.

Pravidla soutěže Kolo štěstí BalonkyPraha.cz
 

Nakupte v našich prodejnách v průběhu března za minimálně 1 000,- Kč a vytočte si slevu až 50% na další nákup. 

 

Pravidla a podmínky soutěžní akce „KOLO ŠTĚSTÍ“ společnosti Petr Čermák – BalonkyPraha.cz 

 1. POŘADATEL
  Petr Čermák, se sídlem v Praze 8, U Libeňského pivovaru 18, IČO: 71862013 (dále jen „pořadatel“).

  2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽNÍ AKCE „kolo štěstí“
  „Kolo štěstí“ probíhá v prodejnách BalonkyPraha.cz na území České republiky od 1. 3 do 31. 3 daného roku. Zákazník má právo na jediný pokus zatočení „kolem štěstí“, kterým získá příslušnou výhru – slevový poukaz na další nákup v hodnotě vytočené procentuální nebo finanční slevy. Zákazník má následně čas do 31.3 následujícího roku slevu uplatnit na jakékoliv prodejně BalonkyPraha.cz.

 2. JAK SE SOUTĚŽNÍ AKCE ZÚČASTNIT?
  „Kola štěstí“ se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let (dále jen „zákazník“), která v termínu soutěže nakoupí na jakékoliv prodejně BalonkyPraha.cz za minimálně 1 000,- Kč vč. DPH, v případě B2B zákazníka 4 000,- Kč vč. DPH. Zákazník se soutěžní akce zúčastní tak, že použije/zatočí kolem štěstí pořadatele.
  Kolo štěstí se minimálně jednou zatočí o více než 360°, tedy o 15 polí.
  Ze soutěžní akce jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a osoby ve vztahu osob k nim blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku. Dále jsou ze soutěže vyloučeni zákazníci s Velkoobchodním účtem, pokud nebude pořadatelem stanoveno jinak. V případě, že kolo štěstí použije osoba, která je vyloučena jako výherce v souladu s pravidly stanovenými v tomto článku, výhra není platně získána, výherce nemá na takovou výhru nárok a výhra nebude této osobě předána.

 3. VÝHERCE
  Každý zákazník může soutěžit pouze 1x. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo uživatele, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže a webových stránek soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

 4. SOUTĚŽNÍ VÝZVA
  Soutěžní výzva je zákazníkovy sdělena po nákupu na prodejně BalonkyPraha.cz, případně pokud je zákazník registrovaným uživatelem e-shopu balonkybraha.cz, může mu být sdělena pomocí e-mailové komunikace.

 5. ODMĚNY V SOUTĚŽNÍ AKCI
  Výhra je vždy definována ihned po zatočení kolem štěstí. Bližší informace podá Pořadatel na zákaznické lince.

 6. PODMÍNKY UDĚLENÍ CENY A VYHODNOCENÍ SOUTĚŽNÍ AKCE
  Udělené ceny ze strany Pořadatele jsou přenosné. Pokud ryska „kola štěstí“ nemíří přímo na výherní pole, tedy uvízne na dělícím kolíku, točí zákazník znovu. Na ceny není právní nárok. Není možná výměna ceny za hotovost, ani výměna za jinou cenu či službu, pokud ji zákazník prokazatelně v době soutěžní akce využívá. Pořadatel si vyhrazuje právo určit náhradní ceny. Rozhodnutí Pořadatele a jeho zaměstnanců jsou konečná a zákazník nemá právní nárok na žádný opravný prostředek proti takovému rozhodnutí. Pořadatel není povinen poskytovat vysvětlení svých rozhodnutí či postupů, či o těchto rozhodnutích a postupech jakkoli komunikovat se zákazníkem.

  8. PŘEDÁNÍ VÝHRY
  Výhra je výherci předána ihned po vyhodnocení, tady dotočení „kolem štěstí“.

  9. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽNÍ AKCE
  V případě důvodného podezření podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěžní akce, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast zákazníkům, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy. Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte pravidla soutěže, nebo neuplatní včas výhru. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neuplatnil výhru nebo nekontaktoval pořadatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání zákazníka či jiné osoby, která zákazníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude zákazník ze soutěžní akce; to platí stejně i v případě jiného jednání zákazníka či jiné osoby, která zákazníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v akci nelze vymáhat soudní cestou. Ze soutěžní akce budou vyloučeni všichni, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření ze zneužití soutěžní akce určit odbornou komisi, která rozhodne o výhercích.

  10. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Zákazník v případě zúčastnění se v soutěži, souhlasí s pořizováním obrazového a zvukového záznamu a případným sdílením na sociálních sítích, nikoliv však s jmenováním zákazníka a sdělováním osobních nebo identifikačních údajů.
  Podrobné informace o zpracování osobních údajů pořadatelem jakožto správcem osobních údajů a právech subjektů údajů, která jim v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží, jsou k dispozici v dokumentu Obchodní podmínky společnosti Petr Čermák, který je dostupný na webových stránkách.

  V Praze, dne 1.2.2024