Váš nákupní košík je prázdný.

Reklamace a vrácení zboží

Jak postupovat při reklamaci nákupu nebo zboží v internetovém obchodě BalonkyPraha.cz

Petr Čermák
IČ:71862013
DIČ:CZ8602250404

FORMULÁŘ PRO REKLAMACE A VRÁCENÍ PRODUKTŮ

I. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

1.1. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží) dle § 1829, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vracet nelze zboží u něhož to zákon vylučuje. Jedná se zejména o dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele a zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, o dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, poruší li spotřebitel jejich originální obal, o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

1.2. Pokud chce spotřebitel od smlouvy odstoupit, doporučujeme zvolit písemnou formu, třeba formulář který je ke stažení víše, nebo odesláním dopisu na adresu prodávajícího ve znění: "Chci odstoupit od smlouvy ze dne ....., číslo objednávky .... a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte číslo účtu). Datum a podpis". Zboží zasílané zpět doporučujeme spotřebiteli zejména dobře zabalit a pojistit. Zboží nelze zaslat na dobírku - takto zaslané zboží prodávající nepřijímá. Prodávající vrátí spotřebiteli vynaložené finanční částky kromě skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (dopravné a balné i kdyby nebylo účtováno) nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

1.3. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout zboží zaslané na dobírku.

1.4. Adresa pro vrácení zboží: BalonkyPraha.cz, U Libeňského pivovaru 18, 180 00, Praha 8. Tel.: 774 008 656, e-mail info@balonkypraha.cz

II. ZÁRUKA

2.1. Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů. Pokud u zboží není přiložen záruční list, plní jeho funkci dodací list nebo prodejní doklad. Zboží se vrací se vším doplňkovým příslušenstvím, které bylo součástí originálního balení. Zákazník spolu s vráceným zbožím poskytne vyjádření a důvod reklamování zboží.

2.2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, špatným skladováním nebo škodami způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací s výrobkem.

2.3. Záruka se nevztahuje na výrobky s odstranění pečetí výrobce, případně mechanicky poškozené. Prodávající má rovněž právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelně neoprávněné manipulace se zbožím, které je v rozporu se záručním listem.

2.4. Místem uplatnění reklamace je sídlo provozovny prodávajícího, uveřejněné na internetových stránkách balonkypraha.cz.

2.5. Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
  • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

2.6. Prodávají si v případě vrácení zboží kupujícím vymezuje právo nepřijmout zboží zaslané na dobírku.

III. MOŽNOST UPLATNĚNÍ ROZPORU S KUPNÍ SMLOUVOU

3.1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Děkujeme za váš čas věnovaný přečtení těchto podmínek,

Tým BalonkyPraha.cz